RZECZOZNAWCY

Rzeczoznawcy i Biegli Sądowi

Nasze Biuro posiada zespół specjalistów rzeczoznawców i biegłych sądowych posiadających stosowne uprawnienia i przynależność do izb inżynierów pozwalające wykonywać różnego rodzaju opracowania z zakresu:

 • EKSPERTYZY BUDOWLANE
 • OPINIE TECHNICZNE
 • OPINIE PRZED SĄDOWE
 • ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-PRAWNYCH
 • OCENA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH
 • WADLIWIE WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE
 • AWARIE,USZKODZENIA BUDYNKÓW
 • SZACOWANIE STRAT
 • KOSZTORYSY
 • WYCENY – OPERATY SZACUNKOWE
 • PODZIAŁY BUDYNKÓW
 • I WIELE INNYCH

ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z:

 • RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
 • BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA
 • RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE P.POŻ. ORAZ BEZPIECZEŃSTWA HIGIENY PRACY I ERGONOMII
 • BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU INSTALACJI SANITARNYCH
 • RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
 • RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE SANITARNYM

DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

BIEGŁY SĄDOWY- Z ZAKRESU BUDOWICTWA

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

SĄDÓW OKRĘGOWYCH W KATOWICACH, GLIWICACH, CZĘSTOCHOWIE I KRAKOWIE 

RZECZOZNAWCA DO SPRAW JAKOŚCI MATERIAŁÓW I USŁUG W ZAKRESIE BUDOWNICTWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ

CZŁONEK MAŁOPOLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,POLSKIEGO ZAWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

EKSPERT Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

UPRAWNIONY INŻYNIER BUDOWNICTWA

WYKŁADOWCA AKADEMICKI

 

 • Biegły sądowy z zakresu budownictwa powołany decyzją prezesa sądu okręgowego w katowicach nr adm.0151-148/13 z dnia  9 kwietnia 2013 roku , decyzją prezesa sądu okręgowego w bielsku-białej nr  a-01420/131/13 z dnia  17 pażdziernika  2013 roku, decyzją prezesa sądu okręgowego w częstochowie nr adm-0131-151/2013 z dnia  2 listopada  2013 roku, decyzją prezesa sądu okręgowego w gliwicach nr adm.0131-105/13 z dnia  7 czerwca 2014 roku, decyzja prezesa sądu okregowego w krakowie nr. Adm.511-1-1/15/so z dnia 23 stycznia 2015 roku o ustanowieniu biegłym z zakresu budownictwa..
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja Wojewody Katowickiego  nr 8/98 z dnia 24 marca 1998 roku.
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja GUNB nr 116/98
 • z dnia  05.05.1998 roku.
 • Wykładowca na Wydziale Architektury,Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej   w Katowicach w zakresie: Technologii Robót Budowlanych, Budownictwa Miejskiego i Zabezpieczeń Budynków na Terenach Górniczych.
 • Wpis do Centralnego  Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych GUNB   nr 116/98/R.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 611/84  z dnia 14.11.1984.
 • Uprawnienia budowlane nr 393/85  z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych.
 • Członek Ślaskiej Izby Inżynierów Budownictwa SLK/BO/8495/13

Uprawnienia rzeczoznawcy, biegłego sądowego ,uprawnienia budowlane:

1.Uprawnienia i nadanie tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo konstrukcji ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Architektury i Urbanistyki decyzja nr 8/98 z dnia 24.03.2004.

2. Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji ustrojów budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie   decyzja nr 116/98 z dnia 05.05.1998 r. wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 116/98/R.

3.Ustanowienie Biegłym Sądowym z Zakresu Budownictwa w szczególności:

technologii robót budowlanych ,wykończeniowych i konstrukcyjnych, konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych-realizacja i projektowanie, diagnostyki budynków, obiektów budowlanych, dróg, utrzymania, kontroli technicznej obiektów budowlanych, wykonywania ekspertyz, opinii technicznych, ocen, orzeczeń budowlanych w zakresie stanu technicznego budynków ,obiektów budowlanych i inżynieryjnych, wadliwie wykonanych robót budowlanych, oceny projektów architektoniczno-budowlanych, podziały budynków, odpowiedzialności zawodowej w aspekcie Kodeksu Karnego i Prawa Budowlanego ,określenia kosztów, wycen, robót budowlanych, odszkodowań.

Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach nr Adm.0151-148/13 z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

4.Uprawnienia budowlane nr 611/84 z dnia 14.11.1984 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego

5.Uprawnienia budowlane nr 393/85 z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

6.Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego .

7. Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

Kwalifikacje ,kursy i szkolenia:

1.Kurs w zakresie organizacji i zarządzania budową – Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ,Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, Kielce

2.Państwowy Kurs Budownictwa dla personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie spawalnictwa III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Gliwicach

3.Kurs specjalistyczny w zakresie szacowania nieruchomości Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promiks”, Katowice

4.Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie

5.Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie ,Oddział w Katowicach

 

 

 

MGR INŻ. BOGUSŁAW GĄSIOROWSKI

RZECZOZNAWCA – Z ZAKRESU SZACOWANIA NIERUCHOMOSCI.

 • Uprawnienia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 212 z dnia 28.05.1993 roku. w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Uprawnienia Ministra Infrastruktury nr MI/ŚE/146/2009 z dnia 12.06.2009 uprawniające do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Uprawnienia i Dyplomy: 

3

2

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Asystenci Rzeczoznawców


img_6465

                     mgr inż. Tomasz Gąsiorowski

 • inżynier budownictwa w specjalności  Budownictwo mieszkaniowe
 • magister Technologii Chemicznej w zakresie Gospodarki Paliwami i Energią.
 • inżynier  Technologii Chemicznej w zakresie Energochemicznego Przetwórstwa Węgla
 • asystent Rzeczoznawcy Budowlanego
 • asystent Biegłego Sądowego w Zakresie Budownictwa
 • asystent Wykładowych WST
 • absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Dyrektor Biura Projektowego KONSTRUKTOR w Chrzanowie.

 • Główny Projektant, audytor energetyczny, specjalista w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji w budynkach.
 • Specjalista w zakresie procedur administracyjnych , Prawa Budowlanego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Obszary działania:

 • kierowanie zespołami projektantów z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji oraz branży drogowej, kompleksowe zarządzanie projektami, kierowanie zespołami na wszystkich etapach cyklów realizacyjnych przedsięwzięć, aktywny udział w pracach analityczno-projektowych;
 • aktywny udział w pracach zespołów w obszarach doradczych i konsultingowym;
 • zarządzanie projektami (wdrożeniowymi i integracyjnymi);
 • współudział i reprezentacja firmy w działaniach marketingowych.
 • współudział w wykonywaniu ekspertyz i opinii sądowych.
 • 6 lat doświadczenia praktyka indywidualna
 • 7 lat doświadczenia praca w Biurze Projektowym Konstruktor – obecnie.

IMG 6488

                   inż. Monika Kłeczek

 • Inżynier Budowlany
 • Specjalista w zakresie tworzenia nowoczesnej architektury
 • Asystent projektanta  branży architektonicznej

 Obszary działania:

 • Opracowywanie dokumentacji technicznych  do pozwolenia na budowę
 • Nadzór nad pracami architektonicznymi
 • współudział i reprezentacji  firmy w działaniach marketingowych

 


inż. Sebastian Zięba

 • Projektant branży elektrycznej
 • Asystent projektanta branży elektrycznej

Obszar działania:

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej
 • Projektowanie instalcji

IMG 6462

inż. Krzysztof Kosowski

 • specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
 • Asystent Rzeczoznawcy Budowlanego
 • Biegłego Sądowego w Zakresie Budownictwa
 • Kosztorysant oraz asystent projektanta w zakresie konstrukcji

Obszar działania:

 • kosztorysowanie, wycena robót budowlanych

 


IMG 6556inż. Dariusz Kolincio

 • Inżynier budownictwa
 • Architekt , Konstruktor
 • asystent Rzeczoznawcy Budowlanego Biegłego Sądowego w Zakresie Budownictwa

Obszar działania:

 • projektowanie bydynków oraz konstrukcji
 

Więcej informacji z zakresu rzeczoznawstwa i opinii sądowych uzyskacie Państwo pod nr:

dr. inż. Krzysztof Michalik

tel. 602 326 161

 rzeczoznawca@biurokonstruktor.com.pl

mgr inż. Tomasz Gąsiorowski

tel. 608 391 646

 gasiorowski@biurokonstruktor.com.pl

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY | BIEGŁY SĄDOWY | OPINIE SĄDOWE | EKSPERTYZY BUDOWLANE