INTERPRETACJE PRAWNE

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

Spis interpretacji prawnych.

Dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)

  •  http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws3.pdf„>W sprawie zlecania badań pobranych próbek wyrobów budowlanych (zamieszczono na stronie 2007.10.09)
  •  http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-w_sprawie_wprowadzania_do_obrotow_wyrobow.pdf„>W sprawie możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które zostały wyprodukowane w okresie ważności Polskiej Normy przedmiotowej, prawidłowo oznaczone znakiem budowlanym, dla których producenci wystawili Krajowe Deklaracje Zgodności, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym w czasie gdy norma została wycofana ze zbioru Polskich Norm (zamieszczono na stronie 2007.01.09)

Inne

  •  http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1080811.pdf„>W sprawie właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie wojewody wydane w trybie przepisu art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – obowiązującego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 18, z późn. zm.) (zamieszczono na stronie 2011.08.08)
  •  http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/uwierz_dok.pdf„>W sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego (zamieszczono na stronie 2011.02.23)
  •  http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws7.pdf„>W sprawie interpretacji przepisów dotyczących ustalania podmiotu właściwego do zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji (zamieszczono na stronie 2008.09.15)
  •  http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1.pdf„>W sprawie budowy urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu (zamieszczono na stronie 2007.10.09)
  •  http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/pe_fu_dy.pdf„>W sprawie pełnienia funkcji dyrektora generalnego w jednostkach organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży (zamieszczono na stronie 2007.06.26)
  •  http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-modernizacja.pdf„>W sprawie pojęcia „modernizacja” (zamieszczono na stronie 2006.03.02)

Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Dotyczące ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)