INFORMACJE OGÓLNE

Biuro Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych wykonuje

w zakresie technologii robót  budowlanych, konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego:

 • Opinie techniczne.
 • Ekspertyzy budowlane.
 • Ekspertyzy i opinie przed sądowe.
 • Orzeczenia ,raporty i analizy prawno-budowlane.
 • Oceny stanu technicznego wszelkich budynków projektów obiektów budowlanych.
 • Oceny projektów budowlanych, konstrukcyjnych.
 • Badanie awarie, uszkodzeń budynków i budowli.
 • Analiza uszkodzeń na Szkodach Górniczych.
 • Diagnostykę budowlaną.
 • Kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych
 • Wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze ,wykończeniowe, konstrukcyjne
 • Wycena robót budowlanych.
 • Kosztorysy budowlane, ustalenie wartość robót do odszkodowania.
 • Odszkodowania za wadliwie wykonane roboty budowlane.
 • Kwalifikacje budynków i budowli
 • Podziały budynków,
 • Wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych.
 • Świadectwa energetyczne
 • Charakterystyki energetyczne.
 • Raporty w zakresie inwestycji budowlanych
 • Monitoring budów i inwestycji
 • Odbiory techniczne budynków
 • Występowanie przed Nadzorem Budowlanym.
 • Prowadzenie spraw.
 • Koreferaty ekspertyz ,opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa .
 • Budynki, budowle, mieszkania, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe,
 • lokale mieszkalne.
 • Wszelkie elementy konstrukcyjne i budowlane: fundamenty, ściany, stropy, dachy,izolacje termiczne i przeciw wilgociowe.
 • Drogi i sieci zewnętrzne
 • Projekty, ocena projektów i rozwiązań technicznych
 • Technologia robót budowlanych.
 • Uszkodzenia budynków wynikających z oddziaływań górniczych i sejsmicznych.
 • Realizacja inwestycji budowlanych.
 • Odpowiedzialność zawodowa.
 • Procedury administracyjne.
 • Operaty Szacunkowe
 • Wycena nieruchomości
 • Ekspertyzy PPOŻ

1. Ekspertyzy budowlane, raporty, analizy.

 • ekspertyzy budowlane, orzeczenia budowlane, opinie techniczne, badania i ocena stanu technicznego, diagnostyka konstrukcji, materiałów budowlanych, ocena wadliwie wykonanych prac budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, remontowych.
 • w zakresie projektowania i wykonawstwa, roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane, konstrukcyjne
 • roboty konstrukcyjno-inżynieryjne ocena i badanie stanu technicznego w zakresie dróg, typowych przepustów i mostów, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych
 • roboty instalacyjno-inżynieryjnych ocena i badanie stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu

2. Analizy i raporty w zakresie:

 • badanie zastosowanych materiałów budowlanych, wykonywanie badań elementów konstrukcyjnych betonu i drewna, atestów, świadectw dopuszczenia etc.
 • badanie konstrukcji budynków żelbetowych, stalowych, drewnianych
 • prawidłowości, jakości zgodności z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i remontowych,
 • zgodności wykonania projektów i robót budowlanych z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
 • przyczyn uszkodzeń, awarii, katastrof budowlanych,
 • przeglądy okresowe ,kontrola techniczna  obiektów budowlanych,
 • dokumentów formalno-prawnych w zakresie Prawa Budowlanego, Norm Budowlanych, Warunków Technicznych
 • sprawdzenie, koreferaty do opinii wykonywanych przez biegłych sadowych, rzeczoznawców, projektantów,osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
 • ocena prowadzenia budów przez kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego

3. Przeglądy i kontrole.

Przeglądy okresowe, kontrole techniczne budynków, budowli, obiektów budowlanych sieci lokali mieszkalnych odbiory techniczne zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane :

 • okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • wyłączenie z użytkowania obiektów
 • odbiory końcowe, przywrócenie do użytkowania
 • wadliwości przeglądów, odbiorów etc.

4. Opinie  przed sądowe.

 • robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,
 • budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,
 • zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki budowlanej,
 • nawierzchni drogowych z kostki brukowej,
 • sprawowanego nadzoru budowlanego,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,
 • weryfikacji zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,

5.Opinie w sprawach techniczno-prawnych i podatkowych.

– kwalifikacja obiektów budowlanych, budowli, budynków, urządzeń technicznych, części składowych, odłączanie zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo Budowlane oraz art. 47 § 2 Kodeksu Cywilnego.

– kwalifikacja obiektów budowlanych jako środków trwałych dla organów podatkowych,wydziałów finansowych, przedsiębiorstw.

– orzecznictwo w zakresie spraw prawno-budowlanych

– postępowania administracyjne Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, błędy proceduralne, zasadność postępowań właściwość podstaw prawnych  prowadzenia postępowań

– postępowania w sprawie samowoli budowlanej, użytkowania obiektów bez stosownych zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych ,opłat administracyjnych

– odwołania od decyzji PINBUD.

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY | BIEGŁY SĄDOWY | OPINIE SĄDOWE | EKSPERTYZY BUDOWLANE