EKSPERTYZY BUDOWLANE

Informacja w zakresie Uchwały Prezydium Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęło Uchwałę nr 1/08 w dniu 15 stycznia 2008 roku, w której w nawiązaniu do analizy definicji ekspertyzy technicznej oraz takich pojęć jak: ocena, orzeczenie techniczne i opinia techniczna stwierdzono, że ekspertyzy techniczne szczególnie na potrzeby różnych postępowań, w tym m. innymi administracyjnych i sądowych, powinny wykonywać tylko osoby, posiadające uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego w zakresie zarówno projektowania, jak i wykonawstwa.

W uzasadnieniu powyższego stanowiska zwrócono uwagę na fakt, że ekspertyza budowlana obok elementów oceny, powinna zawierać również wariantowe propozycje rozwiązania ujawnionych problemów oraz usunięcia zagrożeń, wad i nieprawidłowości, co wymaga szczególnej wiedzy technicznej przewyższającej kwalifikacje osób posiadających tylko uprawnienia budowlane.

Biuro Rzeczoznawców Budowlanych wykonuje

w zakresie technologii robót  budowlanych, konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego:

 • Opinie techniczne.
 • Ekspertyzy budowlane.
 • Ekspertyzy i opinie przed sądowe.
 • Orzeczenia ,raporty i analizy prawno-budowlane.
 • Oceny stanu technicznego wszelkich budynków projektów obiektów budowlanych.
 • Oceny projektów budowlanych, konstrukcyjnych.
 • Badanie awarie, uszkodzeń budynków i budowli.
 • Szkody Górnicze.
 • Diagnostyka budowlana.
 • Kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych
 • Wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze ,wykończeniowe, konstrukcyjne
 • Wycena robót budowlanych.
 • Kosztorysy budowlane, ustalenie wartość robót do odszkodowania.
 • Odszkodowania za wadliwie wykonane roboty budowlane.
 • Kwalifikacje budynków i budowli
 • Podziały budynków,
 • Wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych.
 • Świadectwa energetyczne
 • Charakterystyki energetyczne.
 • Raporty w zakresie inwestycji budowlanych
 • Monitoring budów i inwestycji
 • Odbiory techniczne budynków
 • Występowanie przed Nadzorem Budowlanym.
 • Prowadzenie spraw.
 • Koreferaty ekspertyz ,opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa .
 • Budynki, budowle, mieszkania, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe,
 • lokale mieszkalne.
 • Wszelkie elementy konstrukcyjne i budowlane: fundamenty, ściany, stropy, dachy,izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.
 • Drogi i sieci zewnętrzne
 • Projekty, ocena projektów i rozwiązań technicznych
 • Technologia robót budowlanych.
 • Uszkodzenia budynków wynikających z oddziaływań górniczych i sejsmicznych.
 • Realizacja inwestycji budowlanych.
 • Odpowiedzialność zawodowa.
 • Procedury administracyjne.

1.Ekspertyzy budowlane, raporty, analizy.

 • ekspertyzy budowlane, orzeczenia budowlane, opinie techniczne, badania i ocena stanu technicznego diagnostyka konstrukcji ,materiałów budowlanych, ocena  wadliwie wykonanych  prac budowlanych konstrukcyjnych, wykończeniowych, remontowych.
 • w zakresie projektowania i wykonawstwa, roboty wykończeniowe i ogólno budowlane, konstrukcyjne
 • roboty   konstrukcyjno-inżynieryjne ocena i badanie stanu technicznego w zakresie dróg, typowych przepustów i mostów, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych
 • roboty  instalacyjno-inżynieryjnych ocena i badanie stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu

2.Analizy i raporty w zakresie:  

 • badanie zastosowanych materiałów budowlanych, wykonywanie badań elementów konstrukcyjnych betonu i drewna, atestów, świadectw dopuszczenia etc.
 • badanie konstrukcji budynków żelbetowych, stalowych, drewnianych
 • prawidłowości, jakości zgodności z warunkami technicznymi  wykonania robót budowlanych i remontowych,
 • zgodności wykonania projektów i robót budowlanych z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
 • przyczyn uszkodzeń, awarii, katastrof budowlanych,
 • przeglądy okresowe ,kontrola techniczna  obiektów budowlanych,
 • dokumentów formalno-prawnych w zakresie Prawa Budowlanego, Norm Budowlanych, Warunków Technicznych
 • sprawdzenie, koreferaty do opinii wykonywanych przez biegłych sadowych, rzeczoznawców, projektantów,osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
 • ocena prowadzenia budów przez kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego

3.Przeglądy i kontrole.

 • przeglądy okresowe, kontrole techniczne budynków, budowli, obiektów budowlanych sieci, lokali mieszkalnych odbiory techniczne zgodnie z art. 62  Ustawy Prawo Budowlane :
 • okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • wyłączenie z użytkowania obiektów
 • odbiory końcowe, przywrócenie do użytkowania
 • wadliwości przeglądów ,odbiorów etc.

4.Opinie  przed sądowe.

 • robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,
 • budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,
 • zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki budowlanej,
 • nawierzchni drogowych z kostki brukowej,
 • sprawowanego nadzoru budowlanego,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,
 • weryfikacji  zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,

5.Opinie w sprawach techniczno-prawnych i podatkowych.

 • kwalifikacja obiektów budowlanych ,budowli ,budynków, urządzeń technicznych, części składowych, odłączanie  zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo Budowlane oraz  art. 47 § 2 Kodeksu Cywilnego.
 • kwalifikacja obiektów budowlanych jako środków trwałych dla organów podatkowych,wydziałów finansowych, przedsiębiorstw.
 • orzecznictwo w zakresie spraw prawno-budowlanych
 • postępowania  administracyjne  Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, błędy proceduralne, zasadność postępowań właściwość podstaw prawnych  prowadzenia postępowań
 • postępowania  w sprawie samowoli budowlanej, użytkowania obiektów bez stosownych zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych ,opłat administracyjnych
 • odwołania od decyzji PINBUD.

„Ekspertyza   to   zbadanie   i   rozwiązanie   przy   pomocy   biegłych jakiegoś zagadnienia wymagającego specjalnych wiadomości.”

„Często   używa   się   także   ekspertyzy   w   znaczeniu   orzeczenia wydanego przez rzeczoznawcę w określonej sprawie”.

„Jak należy mówić, by nie kaleczyć języka: ekspertyza na tor podsuwnicowy czy ekspertyza toru podsuwnicowego? A może ekspertyza dotycząca, lub w sprawie toru lub o torze? – zapytał kiedyś jeden z inżynierów – rzeczoznawca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Z rejestru podanych możliwości wyłączyłbym ekspertyzę na coś (a więc ekspertyzę na tor czy na okoliczność   pęknięcia   toru).   Zostałyby   więc   następujące   propozycje: ekspertyza   o   czymś,  ekspertyza   czegoś,   ekspertyza   dotycząca   czegoś, ekspertyza w sprawie czegoś (ekspertyza o torze, ekspertyza toru, ekspertyza dotycząca toru, ekspertyza w sprawie toru) – składnia ekspertyza o czymś jest dopuszczalna wtedy, gdy ekspertyzy użyjemy w znaczeniu węższym – równym »orzeczeniu, opinii«, gdy będziemy mieli na myśli rezultat pewnego procesu badawczego   (ekspertyza   o   czymś   –   jak   opinia,   orzeczenie   o   czymś).   Nie zapominajmy   jednak,   że   częścią   ekspertyzy   jest   również   sam   ów   proces badawczy.   Wtedy składnia   ekspertyzy   o   czymś   nie   byłaby   wskazana,   za logiczne   natomiast   należałoby   uznać   połączenie   ekspertyza    czegoś (ekspertyza czegoś – jak badanie, rozwiązanie czegoś). Związki: ekspertyza wsprawie   czegoś,   ekspertyza   dotycząca   czegoś   nie   wymagają   określenia,   z którą fazą czynności danego eksperta ma się do czynienia: czy z procesem badawczym, czy ze sporządzeniem werdyktu – skutku owych badań. Są więc najbezpieczniejsze pod względem logicznym, choć mniej wygodne, bo dłuższe. A   zatem:   ekspertyza   w   sprawie  czegoś,   ekspertyza   dotycząca   czegoś   –   to formy, które zawsze będą poprawne (zakładając, że ekspertyza to pewna suma czynności:   zbadanie   czegoś   plus   orzeczenie   wydane   na   podstawie   owych badań); ekspertyza czegoś – to związek poprawny przy założeniu, że ma się na myśli   tylko   czynności   badawcze;   ekspertyza   o   czymś   –   to   związek dopuszczalny   przy   założeniu,   że   ekspertyzy   używa   się   w   drugim   węższym znaczeniu – jako synonimu orzeczenia, opinii”.
                                                                       
Ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów, konstrukcji, elewacji, dachu   i innych elementów .Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej. Opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej   dokumentacji   projektowej.   i   innych   elementów   konstrukcji, elewacji oraz dachu. Ocena   stanu   technicznego   budynku:   kiedy   opinia,   a   kiedy   ekspertyza techniczna
O szczegółowości oceny stanu budynku decyduje konkretna sytuacja. W ocenie stanu technicznego budynku mamy do czynienia z dwoma pojęciami stosowanymi często wymiennie – ekspertyzą i opinią techniczną.Opinia   techniczna   jest   zwykle   wydawana   przez   fachowca   na   podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji.   Diagnoza   w   takim   opracowaniu   jest   zwykle   stawiana   na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna.Ekspertyza techniczna  jest opracowaniem zwykle szerszym, w którym oprócz zaangażowania   intuicji   i   doświadczenia   eksperta   występują   elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Postawiona diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne. Oczywiście tak rozumiana ekspertyza jest zwykle droższa od opinii.Kiedy potrzebna ocena stanu technicznego budynku .Jeśli kupujemy dom, warto poprosić fachowca o wydanie opinii o jego stanie technicznym   przed   podjęciem   ostatecznej   decyzji.   Koszty   opinii   są   zwykle niewspółmierne do ewentualnych strat kupującego w przypadku ujawnienia się później nieprzewidzianych wad. Jeśli  zamierzamy   istniejący   budynek   modernizować   lub   zmieniać   sposób użytkowania,   musimy   zlecić   wykonanie   opinii   lub   ekspertyzy,   bo   jest   ona wymagana przez prawo budowlane. Jeśli w budynku pojawiają się niepokojące zarysowania konstrukcji – takie jak: spękania   ścian,   widoczne   rysy   na   stropach,   przemieszczenia   elementów konstrukcyjnych   uniemożliwiające   swobodne   otwieranie   drzwi   lub   okien   – poprośmy   o   pomoc   eksperta,   który   sprawdzi,   czy   została   naruszona konstrukcja budynku, czy tylko pojawiły się naturalne oznaki zużycia materiału.Każda taka sytuacja jest indywidualna i ekspert podejmujący się wykonania zlecenia podczas swej pierwszej czynności, jaką musi wykonać – wizji lokalnej 2– decyduje o zakresie opracowania, czyli musi odpowiedzieć na pytanie, czy ekspertyza w tym przypadku jest konieczna, czy wystarczy tylko opinia.Opinia to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji   projektowej,   ekspertyza   techniczna   to  inaczej   ocena   stanu budynku poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian,   stropów   i   innych   elementów   konstrukcji,   elewacji   oraz   dachu. Szczegółowość i zakres oceny są ściśle związane z celem, jakiemu mają służyć wyniki   badań.   Ważne   jest,   aby   zlecając   wykonanie   oceny   stanu   budynku, powiedzieć, do czego jest ona nam potrzebna.

                                                                                                                                                                   Profesor Jan Miodek