DIAGNOSTYKA BUDYNKÓW

Diagnostyka budowlana i analiza techniczna budynku, pomiary i badania

Diagnostyka budowlana jest częścią fizyki budowli, która ma na celu zbadanie, udokumentowanie, ocenę i odpowiednie zaklasyfikowanie, określenie stanu rzeczywistego elementu budowlanego, konstrukcyjnego i parametrów technicznych materiałowych poprzez przeprowadzenie badań: struktury i stanu materiałów budowlanych i konstrukcyjnych w tym parametrów wilgotnościowych, zawartości i rozkładu agresywnych związków chemicznych, porowatości, właściwości materiałów budowlanych, parametrów wytrzymałościowych materiałów budowlanych, nośności elementów konstrukcji. Podstawą diagnostyki budowlanej jest między innymi prawidłowy dobór badań fizyczno-chemicznych materiałów konstrukcji murowych ,żelbetowych ,stalowych i drewnianych. Problemy degradacji i uszkodzeń budynków i budowli   wymagają pogłębionych badań i diagnostyki oraz kompleksowych rozwiązań projektowych.

W celu właściwych pomiarów wykorzystujemy atestowane przyrządy i urządzenia pomiarowe przeznaczone do pomiarów i badań konstrukcji budowlanych.

Podstawą opracowania skutecznego programu prac remontowym jest diagnostyka budowlana budynku i poszczególnych elementów wykończeniowych i konstrukcyjnych. Na podstawie pomiarów, badań, analizy uszkodzeń można określić kolejność, sposób postępowania i zastosowanie działań remontowych i renowacyjnych. Skuteczna i kompleksowa diagnostyka budowlana prowadzi od ustalenia przyczyn uszkodzenia budynku, co pozwala na prawidłowe wykonanie planu skutecznych napraw, remontu, modernizacji obiektu.

Analiza techniczna jako szereg czynności zmierzających do prawidłowego zaplanowania prac remontowych wymaga kompleksowej diagnostyki budowlanej i jest nieodzowną częścią procesu renowacji, remontu, a czasem wzmocnienia, odbudowy budynków szczególnie na terenach zagrożonych oddziaływaniami górniczymi.

Metodologię diagnostyki budowlanej można określić w kilku fazach:

 1. Rozpoznanie-określenie symptomów, objawów uszkodzeń.
 2. Pomiary inwentaryzacyjne i diagnostyczne.
 3. Analiza wyników pomiarów.
 4. Określenie przyczyn.
 5. Ustalenie sposobu i zakresu prac remontowych.

Przy diagnostykach budynków konieczne jest m.in. ustalenie następujących elementów:

 • aktualny sposób użytkowania,
 • projektowana zmiana sposobu użytkowanie obiektu,
 • przegląd budynku i inwentaryzacja uszkodzeń,
 • ustalenie warunków gruntowo-wodnych,
 • szczegółowa identyfikacja uszkodzeń. np. metodą punktową,
 • identyfikacja stanu i rodzaju użytych materiałów budowlanych,
 • ocena konstrukcji budynku,
 • pomiary zawilgocenia, pobranie próbek,
 • diagnostyka elementów konstrukcyjnych,
 • analiza statyczno-wytrzymałosciowa,
 • ustalenie nośności elementów konstrukcyjnych,
 • protokoły pomiarowe,
 • wnioski i zalecenia,
 • dokumentacja techniczna.

Do typowych badań laboratoryjnych wykonywanych w diagnostyce zaliczyć należy:

 • określenie parametrów wytrzymałościowych materiałów budowlanych,
 • analizę zapraw, spoiw, drewna, betonu, stali,
 • określenie bilansu wilgoci,
 • oznaczenie porowatości i nasiąkliwości,
 • określenie stopnia zasolenia.

Diagnostyka izolacyjności cieplnej budynku pomiary termowizyjne

(Badania termowizyjne, pirometryczne, boroskopia, wideo-endoskopia budowlana, badania anemometryczna, diagnostyka mikrofalowa)

Określenie pól temperatury obiektu jest podstawowym elementem identyfikacji stanu technicznego i parametrów  termoizolacyjnych budynku.

 Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje w Polsce system oceny energetycznej budynków zgodny z dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ,Ministra oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240).

Nasze biuro ma możliwość przygotowania dla Państwa opracowań w zakresie następujących badań i pomiarów:

 1. Badanie betonu, lokalizacja zbrojenia.
 2. Badanie drewna konstrukcyjnego.
 3. Badanie wilgotności pomieszczeń, elementów wykończeniowych   i materiałów budowlanych.
 4. Badanie natężenia oświetlenia.
 5. Badanie przewodów wentylacyjnych i dymowych.
 6. Pomiary budynków i obiektów.
 7. Inwentaryzacje fotograficzne obiektów – cyfrowe.
 8. Inwentaryzacje termowizyjne budynków.
 9. Kompletny zestaw urządzeń diagnostycznych i pomiarowych.

INWENTARYZACJE FOTOGRAFICZNE OBIEKTÓW – CYFROWE

Profesjonalny boroskop 8833FB pozwala na łatwą inspekcję trudno dostępnych miejsc takich jak kanały wentylacyjne, szczeliny, wąskie otwory itp. Wyposażona jest w bezprzewodowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5″  umożliwiający zapis odebranego obrazu ma karcie microSD o pojemności nawet 32GB (co pozwala na zarejestrowanie około 20h filmu). Wodoodporna kamera o średnicy 9mm została umieszczona na elastycznym przewodzie światłowodowym o długości 1m dzięki czemu łatwo wprowadzić ją w trudno dostępne miejsce, które ma zostać sprawdzone. Obiektyw kamery oferuje  trzykrotne zbliżenie, Co znacząco zwiększa możliwości urządzenia i pozwala na identyfikacje nawet bardzo małych przedmiotów. Możliwa jest praca w miejscach całkowicie pozbawionych światła – w okół obiektywu zamontowane zostały oświetlające diody LED z możliwością regulacji natężenia światła. GosCam umożliwia rejestracje video i zdjęć w rozdzielczości 640×480. Kamera zestawu GosCam zasilana jest czterema akumulatorami AA, natomiast monitor posiada osobne zasilanie w postaci dedykowanego akumulatora.

BADANIA BETONU W KONSTRUKCJI

MłotekSilverSchmidt

Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typ N:

 • nieniszczące badanie wytrzymałości betonu na ściskanie oraz kontrola jednolitej jakości betonu (badania bezpośrednie oraz na prefabrykatach),
 • wykrywanie uszkodzonych stref,
 • przesyłanie danych do PC oraz drukarki,
 • obróbka wyników w oprogramowaniu ProVista.

Jeśli jesteś inwestorem, wykonawcą, administratorem, nie jesteś pewien co do jakości betonu w elemencie konstrukcyjnym – zadzwoń. Pomiary realizowane na podstawie PN-EN 12504-2 oraz Instrukcja ITB nr 210/1977.

BADANIA DREWNA W KONSTRUKCJI

WOODTESTER narzędzie pomiarowe do analizy jakości drewna. WOODTESTER mechaniczny młotek do badania drewna jest jedynym instrumentem na rynku do analizy właściwości mechanicznych elementów drewnianych w terenie. WOODTESTER jest innowacyjnym narzędziem, które pozwala na dokładne i rzetelne uzyskanie informacji na temat jakości badanego materiału. WOODTESTER należy do rodziny sprawdzonych młotków, od których odziedziczył takie cechy jak łatwość w użyciu, wszechstronność. Sprawdzanie jakości i klasy drewna dostarczonego na budowę

BADANIA WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH, DREWNA I POWIETRZA

Wilgotnościomierz WIM-90 umożliwia (jednym przyrządem, bez korzystania z tabel i wzorców) pomiar wilgotności: drewna, podłoża betonowego i powietrza. Jest to możliwe dzięki bogatemu wyposażeniu w odpowiednie elektrody. Znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym, w budownictwie przy pracach wykończeniowych itp.. Pomiar wilgotności podłoża oparty jest na pomiarze rezystancji i spełnia wymagania brytyjskiej normy BS.5352;1983. Przed pomiarem należy wywiercić w podłożu dwa otwory a następnie włożyć w nie elektrody. Pomiar wilgotności powietrza realizowany jest sensorem chemicznym (związki celulozy). Umożliwia pomiar w pomieszczeniach magazynowych, halach produkcyjnych itp. Przy pomiarze wilgotności drewna wykorzystane są charakterystyki wilgotnościomierza drewna WRD-100

BADANIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

Wykonujemy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w firmach, instytucjach, budynkach użyteczności publicznej  oraz wszelkich miejscach gdzie wymagana jest odpowiednia jakość oświetlenia:

 • pomiary natężenia światła w miejscach pracy zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
 • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi.
 • pomiary zgodnie z normami PN-EN 1838:2005; PN-EN 50172 oraz polskimi PN-EN 12464-1:2004 ; PN-84/E-02033 ; PN-84/E-02034 ; PN-71/B-02380 ; PN-84/E-02035,
 • pomiary odbiorowe przed oddaniem budynku do użytkowania,
 • pomiary oświetlenia na stanowisku pracy,
 • okresowe przeglądy i pomiary oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego.

POMIAR CIĄGÓW KOMINOWYCH SPRAWNOŚCI WENTYLACJI

 • pomiary poprawności ciągu kominowego i wentylacji,
 • pomiary odbiorowe przed oddaniem budynku do użytkowania,
 • okresowe przeglądy ciągów kominowych i wentylacji,
 • pomiary wykonujemy certyfikowanym Anemometrem. Można nim określić prędkość przepływu powietrza w otworze kratki wywiewnej w m/s. Znając pole powierzchni przekroju kratki w m2 można obliczyć ilość usuwanego powietrza w ciągu jednej godziny: Q [m3/h] = V [m/s] * S [m2] * 3600. Ilość powietrza powinna być zgodna z przewidzianą w PN-83/B-03430. Wartość zbyt niska nie zapewnia wystarczającej wentylacji, zbyt wysoka powoduje niepotrzebne wychładzanie pomieszczeń.

BADANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 • sprawdzanie ciągłości obwodu,
 • pmiar rezystancji izolacji,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia,
 • pomiar parametrów wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiar napięcia dotykowego,
 • pomiar napięcia przemiennego,
 • współpraca z polskim oprogramowaniem PROTON+, służącym do sporządzania protokołów z badań instalacji elektrycznych,
 • pomiary odbiorowe przed oddaniem budynku do użytkowania.

OPRACOWYWANIE KOSZTORYSÓW

 • opracowywanie kosztorysów ofertowych,
 • opracowywanie kosztorysów inwestorskich,
 • opracowywanie kosztorysów powykonawczych,
 • opracowywanie przedmiarów robót  na podstawie dokumentacji lub obmiaru z natury,
 • sprawdzenie dostarczanych kosztorysów, przedmiarów i obmiarów robót.

WYCENY NIERUCHOMOŚCI – RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

Wykonujemy operaty szacunkowe  dla m.in.:

 • określenie wartości nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia kredytów hipotecznych,Określenie wartości do celów ustalenia ceny sprzedaży,
 • określenie wartości do celów sprawozdań finansowych (szacowanie wartości godziwej nieruchomości,
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych do amortyzacji,
 • ustalenia wysokości wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów),
 • ustalenia czynszu dzierżawnego,
 • opłacalności inwestowania w nieruchomości,
 • dla potrzeb spadkowych, podziałów majątku itp..

EKSPERTYZY BUDOWLANE, OPINIE TECHNICZNE, PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy wszelkie opracowania związane z Rzeczoznawstwem budowlanym:

 • ekspertyzy wszelkich obiektów budowlanych,
 • ekspertyzy szkód komunikacyjnych wraz z Inwentaryzacją uszkodzeń,
 • ekspertyzy na szkodach górniczych,
 • ekspertyzy poprawności dokumentacji i rozwiązań  projektowych,
 • opinie techniczne,
 • przeglądy okresowe budynków zgodnie z art. 62 ustawy – Prawo budowlane.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, AUDYTY

Wykonujemy audyty energetyczne dla celów termomodernizacji i inwestycyjnych oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
Od 1 stycznia 2009 r. świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.  Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.